Założyciele 創設者

Szkoła Główna Handlowa inicjatorem i współzałożycielem

Powstanie Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego – rok 2000

ポーランド・日本経済委員会の設立

Od pewnego czasu strona japońska wielokrotnie nieoficjalnie zwracała uwagę, że Polska jest jedynym krajem spośród państw Europy Środkowej i Wschodniej, w którym nie funkcjonuje, choćby w minimalnym stopniu, Komitetu Gospodarczy będący platformą komunikacji przedsiębiorców z obu krajów. Tymczasem po wielu latach zastoju ostatni rok przyniósł przełom w stosunkach gospodarczych między Polską a Japonią. Decydującym czynnikiem okazała się niedawna wysoka ocena Polski i regionu Europy Środkowej w opinii japońskiego biznesu i rządu.

Inwestycja koncernu Toyota w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej stanowi kolejną, znaczącą zapowiedzią intensywnego napływu japońskich inwestycji do naszego kraju. Kontaktom przedsiębiorców towarzyszy także doskonale się układająca współpraca międzyrządowa. Należy tu przede wszystkim wspomnieć o wizycie Premiera Jerzego Buzka w Japonii w lipcu 1999 roku oraz planowanych wizytach ministra Bronisława Geremka i ministra Emila Wąsacza.

W rezultacie można już zaobserwować wzmożone zainteresowanie japońskich przedsiębiorców warunkami inwestowania w Polsce.

Ostatnio na czele Japońsko-Polskiego Komitetu Gospodarczego stanął prezes Nichimen Corporation (Toshiba) pan Akira Watari, a prezesi wchodzących na polski rynek takich wielkich firm japońskich, jak Toyota, Bridgestone oraz NSK zapowiadają w nim uczestnictwo.

Zarówno polska jak i japońska administracja, a także liczni przedstawiciele środowisk biznesowych wskazują, że wznowienie aktywnej działalności przez Komitety Gospodarcze obu krajów służyłoby dalszej intensyfikacji polsko-japońskich kontaktów gospodarczych i poprawieniu warunków inwestowania przez firmy japońskie w naszym kraju.

W rezultacie, w wyniku wielokierunkowych przygotowań prowadzonych przez profesorów SGH Jana Bossaka i Piotra Płoszajskiego, 20 stycznia 2000 roku na spotkaniu w siedzibie PAIZ S.A. ukonstytuował się Komitet Założycielski Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego w następującym składzie:

Prezes Henryka Bochniarz, NICOM, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Polskich Prywatnych Pracodawców (Przewodnicząca Komitetu)

Prezes Adam Pawłowicz, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A. (Sekretarz Komitetu)

Prezes Jan Bossak, SGH, Erste Securities

Prezes Piotr Gaweł, Ammirati Puris Lintas

Prezes Marek Górski, V Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Prezes Konrad Jaskóła, Polimex Cekop

Prezes Zygmunt Kostkiewicz, OFE Commercial Union

Prezes Jacek Krawiec, Impexmetal

Prezes Marian Krzemiński, KGHM Lubin

Profesor Piotr Płoszajski, Polsko-Japońskie Centrum Zarządzania w SGH

Prezes Paweł Rzepka, Telekomunikacja Polska S.A.

Prezes Janusz Szlanta, Stocznia Gdynia S.A.

Prezes Krzysztof Żmijewski, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Członkowie-założyciele, dyskutując o formule Komitetu byli zgodni, że powinien być on w jak największym stopniu odpowiednikiem Japońsko-Polskiego Ko-mitetu Gospodarczego, a jego członkami powinni być szefowie największych polskich firm i liderzy organizacji biznesu. W związku z tym zadecydowano o poszerzeniu składu Komitetu o kolejne osoby. W najbliższym czasie zostanie też wypracowana formuła prawna funkcjonowania Komitetu.

Zasadniczą funkcją Komitetu ma być służenie jako platforma komunikacji pomiędzy środowiskiem biznesu Polski i Japonii. Oznacza to, że jego działalności nie powinna zdominować bieżąca działalność operacyjna zaangażowanych firm, a raczej powinien on służyć długofalowemu interesowi polsko-japońskiej współpracy gospodarczej.

Komitet ma ambicję stania się wiarygodnym i apolitycznym „adresem” reprezentującym środowisko polskiego biznesu zainteresowane współpracą z Japonią, niezależnie od przynależności do różnych organizacji biznesowych.

24 stycznia br. profesorowie Bossak i Płoszajski, wraz z prezesem PAiZ Adamem Pawłowieczem, odbyli spotkanie z ambasadorem Japonii panem Shunichi Sato i przedstawili mu główne cele i zasady funkcjonowania Komitetu. W odpowiedzi Ambasador Sato podkreślił wielką symboliczną i praktyczną wagę tego przedsięwzięcia dla nowego etapu stosunków gospodarczych między naszymi krajami.

W początkach marca odbędzie się oficjalne spotkanie całego Komitetu z ambasadorem Sato, a w drugiej części miesiąca przedstawiciele Komitetu będą uczestniczyć w seminarium inwestycyjnym w Japonii połączonym z oficjalną wizytą rządową w tym kraju. W dalszej kolejności planowana jest w PAIZ konferencja inauguracyjna Komitetu na temat stosunków polsko-japońskich.

Adam Barbasiewicz

error: Content is protected !!