Deklaracja 会員宣言

Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy adres biura: PAIiIZ S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa tel. 3349941, faks. 3349999  

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Proszę o przyjęcie firmy mnie do Stowarzyszenia POLSKO-JAPOŃSKIEGO KOMITETU GOSPODARCZEGO.

Oświadczam, że zapoznałem się z jego statutem i w przypadku przyjęcia zobowiązuje się przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia  uchwał.

…………………………………..                  …………………………………

data                                                    podpis

KWESTIONARIUSZ

1. Nazwisko                …………………………………………………………………………………………………….

2. Imię                        …………………………………………………………………………………………………….

3. Adres (domowy):

ulica………………………………………………………………………….. nr…………………………………………….

kod…………………………….miejscowość……………………………………………………………………………..

województwo………………………………………               telefon……………………………………………….

4. Miejsce pracy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Stanowisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Adres służbowy

ulica………………………………………………………………………….. nr…………………………………………….

kod…………………………….miejscowość……………………………………………………………………………..

województwo…………………………………..                   telefon………………………………………………..

faks…………………………………………………                   e-mail…………………………………………………

7. Preferowany adres do korespondencji:     domowy          /           służbowy

8. Członkowie wprowadzający kandydata

a) imię i nazwisko …………………………………………………..     podpis ……………………………………..

b) imię i nazwisko …………………………………………………..    podpis ……………………………………..

WYPEŁNIAJĄ WŁADZE STOWARZYSZENIA

Data wpłynięcia deklaracji: ………………………………………………………………………………….

Data przyjęcia kandydata: ……………………………………………………………………………………

Podpisy członków Zarządu:.

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

error: Content is protected !!